loga piknik

Wersja PDF

REGULAMIN PIESZEGO RAJDU
w ramach „XXI-tej Inauguracji Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego”

I. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Świętokrzyski Poziom Gór”

II. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Miasta i Gminy Chęciny
Stowarzyszenie Gmin „Geopark Świętokrzyski”

III. PARTNERZY:

Europejskie Centrum Geoedukacji Geologicznej

IV. TERMIN:
20 kwietnia 2024 r.

V. CELE RAJDU:
1. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Miasta i Gminy Chęciny oraz województwa świętokrzyskiego;
2. Obchody Dnia Ziemi
3. Poznanie walorów przyrodniczych Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego;
4. Upowszechnianie turystyki pieszej jako atrakcyjnej formy spędzania czasu;
5. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu;
6. Integracja środowiska turystycznego.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w terminie wskazanym w Regulaminie.
2. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (1 osoba dorosła może opiekować się nie więcej niż 7 osobami niepełnoletnimi).
3. W Rajdzie mogą brać udział osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarza do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
4. Udział w rajdzie jest dobrowolny, każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia uczestnikom Rajdu ubezpieczenie NNW.
5. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapoznanie się z Regulaminem Rajdu, dokonanie zgłoszenia udziału w imprezie w sposób określony w Regulaminie, a także podporządkowanie się decyzjom Organizatora. Osoby nie zgłoszone w sposób określony w Regulaminie nie są uczestnikami Rajdu.
6. Z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Rajdzie, uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rajdu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

VII. TRASY RAJDU:
1. Rajd odbywa się na czterech wyznaczonych przez Organizatora trasach wskazanych w dalszej części Regulaminu.
2. Uczestnicy Rajdu poruszają się na wybranych przez siebie trasach Rajdu w zorganizowanych grupach prowadzonych przez Przewodników wspomaganych przez służby Organizatora.
3. Organizator zapewnia zorganizowane przejścia i przejazdy na trasach tylko uczestnikom Rajdu. Ilość miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika na trasę decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania uczestnika na trasę inną niż wskazana w Karcie Zgłoszenia w przypadku, kiedy liczba uczestników wcześniej zgłoszonych na trasę nie pozwala na zapewnienie właściwej organizacji Rajdu. W takim przypadku organizator zawiadomi uczestnika wskazując trasę zamienną, na którą uczestnik została zakwalifikowany.
5. Organizator nie przewiduje możliwości zmiany trasy w trakcie trwania Rajdu.
6. Osoby nie wpisane na imiennych listach przez Przewodnika prowadzącego trasę nie są uczestnikami Rajdu.
7. Każdy uczestnik może zgłosić swój udział w Rajdzie w jednej spośród niżej wskazanych tras.

Trasa nr 1 – dla początkujących (spacer po Chęcinach ze zwiedzaniem Zamku w Chęcinach)

Start: ECEG – Góra Zamkowa – Kościół Parafialny – Synagoga – kościół i klasztor franciszkanów – Niemczówka – Rez. Góra Rzepka – ECEG dystans: 4 km, czas przejścia: 3h ze zwiedzaniem,

Trasa nr 2 – dla początkujących (trasa rodzinna)
Start: Podzamcze Chęcińskie – Boisko Piast Chęciny - Góra Zamkowa (przejście grzbietem od kirkutu żydowskiego do kamieniołomu zachodniego ze zwiedzaniem Zamku w Chęcinach) – Rez. Góra Rzepka – ECEG - dystans: 6 km, czas przejścia: 2-3 h,

Trasa nr 3 – dla średniozaawansowanych

Start – most na rzece Bobrzyczce, ul. Marmurowa w Szewcach - Szewce – Góra Miejska (ścieżka przyrodnicza) – kamieniołom Szewce – Jaskinia Piekło – Rez. Góra Zelejowa – Chęciny – ECEG - dystans: 12 km, czas przejścia: 4-5 h,

Trasa nr 4 – dla zaawansowanych:

Start przy Izbie Muzealnej Górnictwa Kruszcowego - Miedzianka – Grząby Bolmińskie – Grzywy Korzeczkowskie – Rez. Rzepka – ECEG  dystans: 15 km, czas przejścia: 5-6 h ze zwiedzaniem

VIII. PROGRAM RAJDU:
1. Program Rajdu:
Zbiórka uczestników na parkingu pod Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3:
Trasa nr 1–dla początkujących (spacer po Chęcinach ze zwiedzaniem Zamku): 9.00 – wyjście na szlak 10.00

Trasa nr 1–dla początkujących (trasa rodzinna ze zwiedzaniem Zamku): 9.00 – wyjście na szlak 10.00
Trasa nr 3 – dla średniozaawansowanych: 8.00 – wyjście na szlak 9.00
Trasa nr 4 – dla zaawansowanych: 8.00 – wyjście na szlak 9.00

Udział w Pikniku Turystycznym: godz. 14.00
Zakończenie Rajdu i powrót do Kielc: godz. 18.00

2. Godziny wskazane w programie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
3. Na zakończenie Rajdu każdy z uczestników będzie miał możliwość udziału w Pikniku Turystycznym, który stanowi integralną część Rajdu. Organizatorzy przewidzieli dla uczestników szereg dodatkowych atrakcji takich jak: konkursy edukacyjne, zabawy dla dzieci, koło fortuny, produkty polskie, stoisko profilaktyczna, pokaz sprzętu i wiele innych.

IX. ŚWIADCZENIA:
1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny – sfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego
2. Każdy uczestnik Rajdu posiada prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń i atrakcji określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W ramach wpisowego, Organizator zapewnia następujące świadczenia:
1) Transport uczestników w obie strony na każdej trasie
2) Obsługę przez cały czas trwania wydarzenia przewodników świętokrzyskich
3) Ubezpieczenie NNW
4) Bilety do zwiedzanych atrakcji
5) Poczęstunek na zakończenie rajdu (ognisko z kiełbaską + ciepły posiłek)
6) Pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika
7) Udział w Pikniku Turystycznym
8) Oprawę fotograficzną i muzyczną wydarzenia
9) Udział w koncercie Andrzej i Przyjaciele

X. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE
W celu uczestnictwa w Rajdzie należy dokonać zgłoszenia za pomocą Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.swietokrzyskipoziomgor.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń - nieprzewidywane jest losowanie miejsc listy startowej oraz jej powiększenie w przypadku dużego zainteresowania.
1. Wszystkie informacje wraz z potwierdzeniem uczestnictwa, każdy otrzyma po rejestracji i weryfikacji w przeciągu 24 godzin.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc na poszczególnych trasach.
3. W przypadku rezygnacji z udziału należy bezzwłocznie poinformować Organizatora.
4. Każdy zgłoszony uczestnik najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Rajdu za pisemną zgodą Organizatora ma prawo zaproponowania na swoje miejsce innej osoby, która dokona w jego miejsce zgłoszenia udziału w imprezie.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów związanych z organizacją i promocją Rajdu w szczególności na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.

XI. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW:
1. Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez służby Organizatora i Przewodnika prowadzącego grupę;
2. Przy przekraczaniu jezdni służby Organizatora zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
3. Polecenia służb Organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Nie dostosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Rajdu.
4. W przypadku dróg publicznych uczestnicy poruszają się po prawej stronie jezdni, zwartą grupą. Dopuszcza się korzystanie z drogi w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym.
5. Tempo marszu nadaje Przewodnik prowadzący grupę.
6. Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłków wyznacza Przewodnik prowadzący grupę.
7. W przypadkach szczególnych Organizator ma prawo do wycofania uczestnika z dalszego marszu w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby go kontynuować.
8. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać służbom Organizatora i Przewodnikowi prowadzącemu trasę.
9. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zachowania ostrożności w miejscach, w których może im grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
10. Zabrania się zbaczania z wyznaczonego szlaku bez zgody Przewodnika prowadzącego trasę.
11. Uczestnicy Rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody własne jak i wyrządzone innym uczestnikom lub osobom trzecim wskutek swojego działania lub zaniechania zaistniałego w czasie trwania Rajdu. Uczestnik zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń wobec Organizatorów.
W przypadku konieczności naprawienia przez organizatorów szkód wyrządzonych przez uczestnika, uczestnik zobowiązuje się pokryć w całości wszelkie poniesione w tym celu wydatki, włączając koszty pomocy prawnej, odsetki i należności sądowe.
12. Organizatorzy, działając poprzez swoje służby i Przewodników, zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Rajdu uczestników, którzy swoim zachowaniem będą zakłócać porządek lub narażać
na niebezpieczeństwo innych uczestników Rajdu lub osoby trzecie. Ustne wykluczenie z Rajdu dokonane przez Przewodnika prowadzącego trasę skutkuje pozbawieniem statusu uczestnika Rajdu.
13. Każdy uczestnik Rajdu winien posiadać: odpowiedni strój turystyczny, wygodne obuwie turystyczne (na płaskiej podeszwie, obejmujące kostkę), okrycie przeciwdeszczowe (peleryna lub kurtka), dodatkowe wyżywienie na czas trwania rajdu oraz podstawowe środki medyczne. Osoby pełnoletnie zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby inne niż ich przedstawiciele lub podmioty działające na zlecenie Organizatorów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Rajdu, w tym programu imprezy wynikającej z uwagi na wystąpienie zdarzeń, na powstanie których nie miał wpływu, a mających wpływ na bezpieczeństwo i komfort uczestników.
3. Wszelka korespondencja odbywająca się pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem odbywać będzie za pośrednictwem numeru telefonu i adresu e-mail wskazanego przez Uczestnika w Karcie Zgłoszenia.
4. Wyjaśnień treści Regulaminu oraz odpowiedzi na pytania związane z Rajdem udzielają Organizatorzy. Kontakt z Organizatorem: tel.: 530 650 079, 530 650 082 mail: swietokrzyskipoziomgor@gmailcom.
5. Regulamin Rajdu dostępny jest do wglądu formie elektronicznej na stronie internetowej www.swietokrzyskipoziomgor.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!