Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór, Bodzentyn ul. Rynek Górny 11, email: swietokrzyskipoziomgor@gmail.com
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór działań informacyjnych i promocyjnych na podstawie zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji działań statutowych.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  4. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  5. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
  6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji / przesłania formularza kontaktowego.
  8. Informujemy, iż dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie osobom i podmiotom, na które przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy i z którymi Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór podpisało umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
  9. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych oraz że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.