Festiwal Dnia Rzeki - Regulamin

festiwal dnia rzeki loga

REGULAMIN FESTIWALU DNIA RZEKI
pikniku kajakowego

Regulamin (PDF)

I. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Świętokrzyski Poziom Gór”

II. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

III. PARTNERZY:

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Kajakiem.pl”
Magazyn Kajakowy WIOSŁO
„Dworek pod Lipą”

IV. TERMIN:
22 czerwca 2024 r.

V. CELE WYDARZENIA:
1. Promocja szlaku kajakowego rzeki Nidy i jej okolicy;

2. Przedstawienie uroków kajakarstwa turystycznego;
3. Poznanie walorów przyrodniczych Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
4. Upowszechnianie turystyki kajakowej jako atrakcyjnej formy spędzania czasu;
5. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu;
6. Integracja środowiska turystycznego.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w spływie jest:
a) złożenie przez uczestnika pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem spływu (formularz zgłoszeniowy), stanie zdrowia pozwalającym na udział w spływie, przyjęciu opieki i odpowiedzialności materialnej za powierzone przez organizatorów spływu mienie (sprzęt: kajaki, wiosła, kamizelki i inne). Za osobę niepełnoletnia lub ubezwłasnowolnioną Oświadczenie składa Opiekun Prawny lub osoba upoważniona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Oświadczenie należy złożyć i podpisać w  obecności Organizatora spływu, lub upoważnionego przedstawiciela Organizatora Spływu. 
b) Zarejestrowanie się na Festiwal Dnia Rzeki poprzez stronę internetową www.swietokrzyskipoziomgor.pl.

VII. PROGRAM WYDARZENIA:

1. Spływ kajakowy na  odcinku Brzegi – Sobków – Stare Kotlice

8.00 zbiórka uczestników Festiwalu Dnia Rzeki pod Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (al. IX Wieków Kielc 3)

8.00 8.30 – rejestracja uczestników wydarzenia

8.30 – 9.00 – przejazd uczestników wydarzenia do miejscowości Brzegi – Start spływu kajakowego

9.00 – 9.30 – instruktaż, odbiór kajaków, sprzętu

9.30 – 14.00 – spływ kajakowy na odcinku Brzegi – Sobków Stare Kotlice – do wyboru 8km i 15km odcinek

UWAGA! Uczestnik dokonuje wybory trasy w trakcie spływu

2. Piknik Kajakowy: godz. 14.00
Zakończenie Festiwalu Dnia Rzeki i powrót do Kielc: godz. 18.00
2. Godziny wskazane w programie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
3. Na zakończenie Festiwalu Dnia Rzeki każdy z uczestników będzie miał możliwość udziału w Pikniku Kajakowym, który stanowi integralną część Festiwalu Dnia Rzeki. Organizatorzy przewidzieli dla uczestników szereg dodatkowych atrakcji takich jak: konkursy edukacyjne, zabawy dla dzieci, pokaz sprzętu i wiele innych.

VIII. ŚWIADCZENIA:
1. Udział w Festiwalu Dnia Rzeki – pikniku kajakowym jest bezpłatny – wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  
2. Każdy uczestnik wydarzenia posiada prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń i atrakcji określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zapewnia następujące świadczenia:
1) Transport uczestników w obie strony
2) Obsługę przez cały czas trwania wydarzenia instruktorów kajakarstwa
3) Ubezpieczenie NNW
4) Poczęstunek na zakończenie wydarzenia (ognisko z kiełbaską + ciepły posiłek)
5) Pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika
6) Pamiątkowy buton
7) Oprawę fotograficzną i filmową wydarzenia
8) Udział w koncercie Wheels of Steel Band

IX. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE
W celu uczestnictwa w Festiwalu Dnia Rzeki należy dokonać zgłoszenia za pomocą Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.swietokrzyskipoziomgor.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń - nieprzewidywane jest losowanie miejsc listy startowej oraz jej powiększenie w przypadku dużego zainteresowania.
1. Wszystkie informacje wraz z potwierdzeniem uczestnictwa, każdy otrzyma po rejestracji i weryfikacji w przeciągu 48 godzin.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.
3. W przypadku rezygnacji z udziału należy bezzwłocznie poinformować Organizatora.
4. Każdy zgłoszony uczestnik najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia za pisemną zgodą Organizatora ma prawo zaproponowania na swoje miejsce innej osoby, która dokona w jego miejsce zgłoszenia udziału w wydarzeniu.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu Dnia Rzeki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych do celów związanych z organizacją i promocją Festiwalu Dnia Rzeki w szczególności na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz współorganizatorów i partnerów.

X. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW:

1. Zarejestrowanie się na Festiwal Rzeki – piknik kajakowy – jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu wydarzenia. 

2. Uczestnik oświadcza, że bierze udział w wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, oświadcza również, że jego stan zdrowia, umiejętności i kondycja pozwala na udział w spływie kajakowym (wiosłowanie), czas trwania około 5-6h. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym Oświadczeniu, które składa do celów związanych z obsługą i realizacją wydarzenia, którego Oświadczenie dotyczy.

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wydarzeniu, pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny oświadcza to i potwierdza własnoręcznym podpisem na odpowiednim Oświadczeniu w dniu wydarzenia  (tj. 22.06.2024 r.).

5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do:

A. Przestrzegania Regulaminu oraz obowiązku podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom organizatorów,

B. Przestrzegania przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony środowiska, przepisów w zakresie przeciwpożarowym.

C. Przestrzegania przepisu o obowiązku przebywania na wodzie w kajaku w prawidłowo założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym (kamizelka asekuracyjna) podczas udziału w spływie w czasie całego okresu pożyczenia (najmu) sprzętu.

D. Przepis ten dotyczy również okresu czasu i czynności wykonywanych podczas wchodzenia lub wychodzenia, wsiadania lub wychodzenia z kajaku.

E. Przestrzegania zasad zachowania na wodzie i pływania w kajaku, lub innym sprzęcie pływającym na wodzie, a w szczególności:

a) nie pozostawiania sprzętu (kajaków) bez opieki;

b) zajmowania jedynie bezpiecznego, dopuszczalnego miejsca w kajaku i przyjmowanie właściwego położenia ciała podczas pobytu w nim, a w szczególności:

1) Nie wolno płynąć siedząc na burtach lub na wierzchu kajaka.

2) Nie wolno płynąc stojąc w kajaku.

3) Nie wolno stawać w kajaku bez niezbędnej, logicznej umotywowanej konieczności.

F. Zdania sprzętu pływającego (kajaków, kamizelek asekuracyjnych, wioseł i innych) w stanie nie uszkodzonym i czystym.

G. Udzielania pomocy uczestnikom na trasie spływu w razie potrzeby.

H. Nie zanieczyszczania trasy spływu kajakowego.

I. Nie spożywania napojów alkoholowych, oraz nie nadużywania napojów zawierających niewielka ilość alkoholu w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA WODZIE I PODCZAS CAŁEGO OKRESU TRWANIA SPŁYWU.

J. Nie spożywania środków i materiałów odurzających, oraz o działaniu zmieniającym świadomość (narkotykopodobnym) w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu kajakowego (przebywania na wodzie). Uczestnicy, którzy według oceny organizatorów znajdują się w stanie odurzenia, euforii lub innym wskazującym na zachwianie zdolności zachowań odpowiedzialnych oraz właściwej oceny sytuacji, nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem z całego wydarzenia.

Obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających, tak zwanych dopalaczy, oraz innych substancji modyfikujących, nawet krótkotrwale, świadomość człowieka na wodzie;

6. W związku z faktem, że wydarzenie odbywa się na świeżym powietrzu i na wodzie, mogą wystąpić zagrożenia takie jak: - niekorzystne warunki i zjawiska atmosferyczne (wiatr, deszcz, woda, silne nasłonecznienie itp.), - niebezpieczeństwo kontaktu z dzikimi zwierzętami, w tym owadami i kleszczami, - zamoczenie lub zniszczenie odzieży i sprzętu użytku osobistego, - inne zagrożenia spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami (siła wyższa),

W związku z powyższym każdy uczestnik zobowiązany jest zadbać w zakresie własnym o odpowiednie zabezpieczenie i środki ochrony przed wskazanymi powyżej zagrożeniami.

7. Uczestnik w swoich działaniach zawsze musi kierować się zdrowym rozsądkiem i działać zgodnie z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka, zachowując szczególną ostrożność.

8. Uczestnik odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby niepełnoletnie będące pod jego opieka w okresie trwania wydarzenia.

9. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy, lub osób pozostających pod

jego opieka, innym osobom lub w mieniu innych osób.

10. Uczestnik wydarzenia odpowiada materialnie za powierzony mu przez organizatora sprzęt (kajak, wiosło, kamizelka asekuracyjna, inne wyposażenie) na czas trwania wydarzenia.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania części lub całości wydarzenia (np. części dotyczącej płynięcia kajakiem) w sytuacji wystąpienia w dniu organizacji wydarzenia trudnych warunków atmosferycznych (np. burza, opady deszczu, opady gradu, silny wiatr). W związku z odwołaniem części lub całości wydarzenia (w dniu wydarzenia) z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. trudne warunki atmosferyczne) nie przewiduje się zmiany terminu wydarzenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby inne niż ich przedstawiciele lub podmioty działające na zlecenie Organizatorów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Festiwalu Dnia Rzeki, w tym programu imprezy wynikającej z uwagi na wystąpienie zdarzeń, na powstanie których nie miał wpływu, a mających wpływ
na bezpieczeństwo i komfort uczestników.
3. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający (kajaki) oraz kamizelki asekuracyjne (ratunkowe), dla każdego uczestnika spływu kajakowego.
4. Organizator dostarcza na miejsce rozpoczęcia spływu kajakowego sprzęt pływający i ratunkowy.
5. Organizator, jeżeli jest na miejscu wypadku podczas spływu, zapewnia uczestnikom spływu niezbędną pomoc przedmedyczną.
6. Jeżeli Organizatora nie ma na miejscu wypadku, który wydarzył się podczas spływu, wówczas po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podejmuje z niezbędną starannością wszelkie możliwe czynności by udzielić pomocy przedmedycznej w możliwie najkrótszym czasie.
7. Wszelka korespondencja odbywająca się pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem odbywać będzie
za pośrednictwem numeru telefonu i adresu e-mail wskazanego przez Uczestnika w Karcie Zgłoszenia.
8. Wyjaśnień treści Regulaminu oraz odpowiedzi na pytania związane z Festiwalem Dnia Rzeki udzielają Organizatorzy. Kontakt z Organizatorem: tel.: 530 650 079, 530 650 082 mail: zapisy@swietokrzyskipoziomgor.pl
9. Regulamin Festiwalu Dnia Rzeki dostępny jest do wglądu formie elektronicznej na stronie internetowej www.swietokrzyskipoziomgor.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!